POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument popisuje způsob a účel zpracování osobních údajů MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o., se sídlem Kimovská 32, 960 01 Zvolen, IČO: 651508, provozovatelem (dále jen jako „MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o.“ nebo „provozovatel“), a také poskytuje jakékoli další zákonem požadované informace, včetně informací o právech dotyčné osoby a o tom, jak je uplatňovat. Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen jako „Nařízení“) představuje právní předpis o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, zejména ve vztahu k právu na ochranu osobních údajů. Podle Článku 4 (1) Nařízení se výrazem „osobní údaje“ rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotčená osoba“). „Zpracování“ je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať už jsou prováděny automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky, jako jsou získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturované, uchovávání, přepracování nebo změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace (Článek 4(2) Nařízení). Podle Článku 12 a násl. Nařízení, subjektu údajů musí být rovněž poskytnuty příslušné informace o zpracovatelských činnostech provozovatele a o právech subjektu údajů.

1. NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOUVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování je zákonné, pouze tehdy a pouze v takovém rozsahu, kdy je splněna nejméně jedna z těchto podmínek:

• dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů,
• zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotyčné osoby,
• zpracování je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy,
• zpracování je nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku dotyčné osoby,
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li dotyčnou osobou dítě

2. JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, NA JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě Nařízení Evropské unie 2016/679 upravující ochranu osobních údajů (GDPR). Slovenská republika implementovala toto nařízení do slovenského právního řádu v podobě zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány zařazujeme údaje, týkající se identifikované fyzické osoby jako je jméno a příjmení, lokalizační údaje, přímé osobní údaje, jako například e-mail, telefonní číslo, titul, podpis. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu dotyčné osoby uchováváme nejdéle po dobu 5 let od udělení souhlasu.

3. KDO JSOU PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zaměstnanci společnosti, kteří mají nutně povolen přístup k osobním údajům z důvodu vyřizování objednávek, reklamací a také záručního a pozáručního servisu, orgány státní a veřejné správy, samosprávy, správce webové stránky společnosti, auditor, advokát, společnosti provádějící správu a podporu informačních technologií, poskytovatelé informačních služeb, v odůvodněných případech soudy a orgány činné v trestním řízení. Dále jsou to zaměstnanci, kteří zabezpečují dodávku zboží zákazníkovi, pojišťovny, externí právní zastoupení a jiné orgány ve spotřebitelském řízení.

4. SOUBORY „COOKIES“ NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webových stránek. tím, že umožňují rozpoznat předchozí návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti webstránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webová stránka používá soubory cookies pro účely (měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na stránce, počtu zobrazených stránek). Ukládání těchto souborů do Vašeho zařízení můžete kdykoli zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Nastavení Vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikacích považovány za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce.

5. VEDENÍ STATISTIKY

Společnost MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o. si k plnění svých zákonných povinností vede evidenci zákazníků (statistika). Statistika se vytváří za účelem archivace údajů o zákazníkovi v případě reklamace, záručního nebo pozáručního servisu, jeho zpětných vazbách a poznámkách v elektronické podobě. Dotčená osoba má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli svobodně odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

6. CÍLENÍ REKLAMNÍCH KAMPÁNÍ

Pro lepší cílení reklamy a propagace společnosti MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o. zpracovává při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je naprosto dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává společnost MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o. statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě pak lze lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

7. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zvláštní potřeby a požadavku. Při soutěžích na Facebooku, které pořádá provozovatel, na základě souhlasu dotyčné osoby provozovatel zveřejnění jejich jméno, příjmení a fotografii s výhrou.

8. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ

Osobní údaje nebudou používány pro automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

9. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÉ UNIE

Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace se neuskutečňuje.

10. MLČENLIVOST

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Povinnost mlčenlivosti neplatí, je-li to nezbytné k plnění úkolů soudu a orgánů činných v trestním řízení, při kontrolách úřadu.

11. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Velice nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

12.PRÁVA DOTČENÉ OSOBY

Odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese odpovědné osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně v úřadu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali. Bez ohledu na to máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů.
Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.
Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili a my tak učiníme bez zbytečného odkladu.
Právo na výmaz – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás obdrželi, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Údaje se nevymažou, je-li zpracování osobních údajů potřebné k uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace, ke splnění povinnosti podle zákonů, ve veřejném zájmu, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace, pro vědecký účel, pro účel historického výzkumu nebo pro statistický účel, k uplatnění právního nároku.
Právo na omezení zpracování – omezení zpracování osobních údajů můžete žádat v případě, že namítáte jejich správnost, pokud máte pocit, že zpracování je nezákonné, ale přesto odmítáte vymazání OU nebo v případě, že již nebudeme potřebovat Vaše osobní údaje, ale Vy je potřebujete na uplatnění právního nároku.
Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od Vás obdrželi na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, ve které jste jednou ze smluvních stran.
Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – V případě, že byste byli přímo dotčeni na svých právech stanovených zákonem o ochraně osobních údajů máte podle § 100 tohoto zákona právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů ČR návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů údajů.

13. INFORMOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ PRÁV DOTKNUTÉ OSOBY

Za účelem uplatňování svých práv, můžete kdykoli kontaktovat provozovatele následovně:

• Adresa: MSJ WORLD COOPERATION spol. s r. o., Kimovská 32, 960 01 Zvolen
• E-mail: kollarova@msj.sk

 

Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme Vás o tom, i o důvodech informovat.

 

Výhradní zastoupení exkluzivních značek

Nicolettihome logo
Pohjanmaan logo

Plníme sny o dokonalém bydlení

Díky letům práce a nezaměnitelných zkušeností jsme se vypracovali na špičku mezi prodejci kožených sedacích souprav a nábytku.

Dodáváme kožené i látkové sedačky, sedací soupravy, postele a nábytek nejvyšší kvality od světoznámých výrobců z Itálie, Finska a Německa. Poskytujeme komplexní služby od poradenství a architektonického návrhu, přes výběr materiálů a jednotlivých modelů až po dodávku a montáž, včetně záručního a pozáručního servisu. Jsme vnímáni jako dodavatel s odlišitelně nejvyšší kvalitou služeb a zboží.
Naším cílem je osvojit si Vaše představy, přeměnit je ve skutečnost a splnit tak Vaše očekávání a požadavky, ať už po stránce odborné nebo finanční. Nabízíme sedačky, sedací soupravy a nábytek pro lidi, kteří v něm hledají stoprocentní kvalitu, funkčnost, pohodlí a dlouhodobou hodnotu.
Navštivte naše showroom – prodejny a vyzkoušejte si nejvyšší kvalitu osobně v Bratislavě, Košicích, Zvoleně.

Reference

Managing director spoločnosti MSJ 
#Monika